Background Check, czyli jak sprawdzić wiarygodność kandydata?

Background Check, czyli jak sprawdzić wiarygodność kandydata?

Czy kandydat posiada dyplom ukończenia studiów? 
Czy naprawdę posiada certyfikaty, które wymienił w CV?
Czy jest osobą karaną?
Z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy?
Poniżej podpowiadam w jaki sposób znaleźć odpowiedź na te pytania i w jakich sytuacjach jest Ci ona niezbędna. Dowiedz się więcej na temat jednej z bardziej emocjonujących i czasem kontrowersyjnych metod weryfikacji, czyli Background Check.

Myślę, że większość rekruterów spotkało się z tym, że kandydatowi zdarzyło się zawrzeć w CV nieprawdziwe informacje. W zależności od okoliczności może to generować więcej lub mniej wyzwań, ale z pewnością dla pracodawcy nigdy nie jest to sytuacja komfortowa. Można mieć żal do nieuczciwego kandydata, bądź do mało skrupulatnej osoby prowadzącej rekrutację, ale najlepiej po prostu zapobiegać, by nic takiego nie miało miejsca.

Czym jest Background Check?

Dobrym rozwiązaniem może się okazać tzw. background check, który jest niczym innym jak listą czynności wykonywanych w celu potwierdzenia wiarygodności danej osoby bądź instytucji. W tym przypadku chodzi naturalnie o potwierdzenie informacji deklarowanych przez kandydata. Zakres takiej weryfikacji, może być na tyle szeroki, na ile wymaga tego konkretna sytuacja. Informacje, które możemy potwierdzać w ramach background check:

  • weryfikacja ścieżki edukacyjnej
  • weryfikacja historii zatrudnienia
  • weryfikacja dyplomów i certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe 
  • weryfikacja referencji u wcześniejszych przełożonych kandydata
  • weryfikacja wpisów w Rejestrze Karnym
  • weryfikacja historii kredytowej
  • weryfikacja rejestrów Sądów Powszechnych
  • weryfikacja wpisów w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego
  • ocena stanu zdrowia w odniesieniu do konkretnego stanowiska
  • inne, właściwe dla branży i stanowiska
Z powodzeniem moglibyśmy tę listę rozszerzać. Każdy z tych punktów może też być analizowany na dowolnym poziomie. Dla przykładu, aby sprawdzić dyplom ukończenia studiów, rekruter może obejrzeć oryginał dokumentu, może również skontaktować się z uczelnią, by potwierdzić fakt wydania dyplomu dla tej konkretnie osoby. Istnieje także możliwość przełożenia takiego dokumentu z języka obcego na ojczysty, przez tłumacza przysięgłego, w sytuacji gdy mamy do czynienia z dyplomami wydanymi przez uczelnie spoza kraju. Jak zawsze, środki dobierane są do konkretnej potrzeby i okoliczności. 

Kiedy go stosujemy?

Background check nie jest standardowym narzędziem w procesach rekrutacji. Stosuje się go raczej w wyjątkowych przypadkach. Ilekroć my używamy tej metody, realizujemy ją na specjalne życzenie klientów i głównie dla stanowisk cechujących się bardzo szerokim zakresem odpowiedzialności, dostępem do informacji niejawnych, czy działaniem w krytycznych obszarach (np. takich jak bezpieczeństwo), ale też ulokowanych w instytucjach zaufania publicznego. Częstym klientem takiej usługi są też służby specjalne, wojsko, lotnictwo, medycyna, szkolnictwo, ale także firmy pracujące na rzecz tych branż. 

Sama metoda kojarzy się z dodatkowym wysiłkiem, formalnościami i wydłużaniem procesu rekrutacji. To także w pewnym sensie “zaglądanie w czyjąś prywatność”. Z drugiej zaś strony jeśli dowiemy się, że naszymi finansami zajmowała się osoba karana za malwersacje, lub że nasz lekarz praktykował bez dyplomu, to zazwyczaj dochodzimy do wniosku, że jednak “ktoś powinien był to sprawdzić”. Do tego właśnie służy background check.

 Jakie są ograniczenia?

Background check to temat wzbudzający wiele kontrowersji. W czasach RODO i wzmożonej uwagi wokół zachowania prywatności, weryfikacja tego typu wydaje się być karkołomna. Dlatego należy zaznaczyć, że działania tego typu powinny być prowadzone jedynie za zgodą kandydata. Zgoda ta, wyrażona w formie pisemnej powinna jasno informować jakie działania będą podejmowane, jaki jest ich cel, jak również kto będzie miał dostęp do pozyskanych informacji oraz w jaki sposób i w jakim okresie będą przechowywane (należy mieć na względzie, że nie wolno przechowywać ich dłużej niż jest to konieczne). Kandydat powinien mieć również możliwość wglądu w wyniki background check.

Warto już na początku rekrutacji poinformować kandydatów o tym, że w procesie będzie stosowany background check. Należy się liczyć z tym, że niektóre osoby mogą z tego powodu wycofać się z procesu. Dlatego zaleca się, by stosować tę metodę tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W innych przypadkach wystarczą narzędzia prostsze i nie budżace tylu emocji np. weryfikacja referencji.

Background chcek możesz przeprowadzić samodzielnie lub zlecić nam, do czego oczywiście zachęcam 🙂

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *